Административно право


Процесуално представителство пред държавни и общински органи;

Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

Обжалване на административни актове;

Обжалване на наказателни постановления;

Консултиране и съдействие пред административните органи при лицензионни и разрешителни режими;

Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ /Закона за чужденците в Република България/;

Възобновяване на производства на административни производства;

Защита срещу незаконосъобразни актове, действия и бездействия на държавната и общинска администрация –
представителство по искове за вреди;


Административното право включва: актове на КАТ, процедури за издаване на краткосрочни визи, разрешение за работа, студентски и бизнес визи, виза тип Д за дългосрочно пребиваване в Република България, разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България, удостоверения и карти за пребиваване, получаване на българско гражданство.

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите