Трудово право


Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други трудовоправни въпроси;

Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и т.н;

Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;

Консултации при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовоправни спорове;

Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове;

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите