Семейно право


Защита по бракоразводни дела – разводи;

Предявяване на искове за унищожаване на брак;

Иск за оспорване разпореждането с обща вещ;

Изготвяне на брачни договори;

Подготвяне на всички необходими документи по процедурата за осиновяване;

Консултации във връзка със семейната имуществена общност /имоти, движими вещи и влогове, придобити по време на брака/;

Сделки по управление и разпореждане с единствено семейно жилище;

Предявяване на иск за произход от майката или от бащата;

Оспорване на бащинство;

Оспорване на припознаването на детето от другия родител;

Унищожаване на припознаването;

Представителство в производство по пълно или непълно осиновяване;

Представителство на иск за унищожаване на осиновяването;

Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;

Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

Преговори и извънсъдебни споразумения;

Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закона за защита от домашното насилие;

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите