Данъчно право


Данъчноправна защита и процесуално представителство;

Обжалване на ревизионни актове;

Правни консултации по данъчноправни въпроси и казуси;

Правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС;

Данъчно планиране;

Вътрешнообщностни доставки в ЕС;

Акцизи;

Корпоративно подоходно облагане;

ДДС конултации;

Избягване на двойно данъчно облагане;

Облагаема печалба

Консултации във връзка с данъци върху общия доход, недвижими имоти, движими вещи, дивидент, наследства

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите