Договорно право


Изготвяне на договори за бизнеса – договори за реклама, стоков кредит, продажба на изплащане, консигнация, превоз и доставка, комисионен, спедиционен договор и други;

Изговняне на нотариални актове, пълномощни, молби, искания, споразумения;

Консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори – договори за наем, заем, покупко-продажба, лизинг, изработка, поръчка, услуга, дарение, банков кредит, прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка и търговски договори;

Изпълнение и неизпълнение на парични задължения поради неплащане, забава на длъжник и кредитор;

Претендиране на неустойка, лихви, разноски, задатък и отменина;

Правни консултации във връзка с обезпечения – залог и ипотека, поръчителство, поемане на дълг, встъпване в дълг, заместване в дълг, прехвърляне на вземания (цесия);

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите