Бизнес право


Регистрация на фирми – ООД и ЕООД, АД, ЕТ, СД

Вписване на обстоятелства относно:

1. учредяване на прокура;
2. учредяване на клон;
3. залог на търговско предприятие;
4. прекратяване и ликвидация;
5. прехвърляне на търговско предприятие;
6. промени в учредителния акт/устава на фирмата
7. промени на управител, име на фирмата, адрес на управление, адрес за кореспонденция, предмет на дейност
8. увеличаване и намаляване на капитала
9. преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма;

Обявяване на актове:

1. годишни финансови отчети;
2. покани за свикване на общо събрание;
3. покани до кредитори за предявяване на вземанията им;
4. решения за увеличаване/намаляване на капитала на дружествата;

Стратегия за закрила на интелектуална собственост

1. Авторски и сродни права
2. Търговски марки
3. Домейн имена и колизия с търговски марки
4. Търговски тайни
5. Лицензионни договори
6. Договори за франчайз

Придобивания, сливания и продажба на компании;

Отношения с управители и съдружници;

Франчайзинг;

Онлайн търговия;

Съставяне, ревизиране и преговори по всички видове договори, използвани в бизнеса – договор за лизинг. комисионен договор. договор за консигнация, спедиционен договор, договор за превоз, превозни документи и други;

Търговски спорове и споразумения;

Споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация;

Трудовоправни въпроси и спорове;

Лицензиране и разрешителен режим;

Нелоялна конкуренция;

Консултация по отношение на подходящи бизнес застраховки;

Абонаментно бизнес обслужване с фиксирана месечна такса;

Европейски проекти и обществени поръчки

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите