Вещно право


Учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути;

Съдействие при процедурата по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;

Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот;

Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението;

Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти чрез агенция, директно от инвеститора;

Обследване на имотна история при покупка на зелено;

Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори;

Вписвания в имотния регистър

Регистрация на ЖСК и кооперации;

Консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори с предмет недвижими имоти;

Изготвяне на предварителни и окончателни договори, неизпълнение на договори – последици,представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на договори;

Изготвяне на различни видове пълномощни;

Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;

Договори за прехвърляне на собственост срещу задължение за гледане и издръжка;

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите