Наследствено право


Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;

Изготвяне на завещания;

Откриване на наследство

Консултации за размер на наследствени дялове

Информиране за последиците от наследяване по закон, по право на заместване и по опис

Отказ от наследство

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите