За фирми и самонаети лица: Утре – 15.02.2019 г. изтича срокът за подаване на План за обучение по ЗМИП към ДАНС

Уважаеми приятели и клиенти, 

Адвокатско дружество „Димитрова & Хаджиева“ Ви напомня, че утре – на 15.02.2019 г., изтича срокът за подаване на План за  въвеждащо и продължаващо обучение в Държавна агенция държавна сигурност – ДАНС, дирекция „Финансово разузнаване“.

Задължението за подаване на т.нар. план е предвидено в  чл. 67 от Правилника към Закона за мерките срещу изпиране на пари (ПЗМПИП). Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Ще цитираме само някои често срещани категории, попадащи в категорията ЗАДЪЛЖЕНИ субекти. Изчерпателното изброяване можете да откриете в чл. 4 от ЗМИП. Задължени да подават Планът за въвеждащо обучение са:   обменните бюра; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, лизинговите предприятия, пощенските оператори, регистрираните одитори, лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, лицата, които по занятие извършват правни консултации, лицата, които по занятие предоставят: адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание, лица, които учредяват дружества, лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имотитърговците на едролицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, юридическите лица с нестопанска цел.

Не пропускайте последния ден за подаване на документите, тъй като глобите са високи.

 

Публикации от Корпоративно право

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.