Подводните камъни при кредитa в швейцарски франкове

Неравноправните клаузи в договорите за банков кредит, уговорени в швейцарски франкове

Какви са правата Ви като кредитополучател, на когото е бил отпуснат кредит в швейцарски франкове, усвоен в евро/лева при уговорено погасяване във франкове и неравноправни ли са клаузите, прехвърлящи риска от промяна на валутния курс върху Вас?

В периода 2008-2009 г. редица български граждани сключиха договори за кредит в швейцарски франкове. Причина за това бе доверието на потребителя в стабилността на швейцарския франк като една от основните световни валути, с оглед на което кредитополучателите възприемаха предлагания им кредит за по-изгоден предвид по-ниския лихвен процент.

Каква бе схемата на договаряне на кредити във франкове?

Банките предлагат различни договори за кредит на своите потребители, но при кредитите в швейцарски франкове се забелязва една непроменена тенденция на договоряне, а именно:

  • кредитът се предоставя в швейцарски франкове за закупуване на жилище, чиято продажна цена е уговорена в евро;

  • средставата се предоставят от банката по блокирана сметка на кредитополучателя, до която същият няма достъп;

  • банката превалутира служебно средствата по блокираната сметка в евро преди усвояването им, т.е. реалното усвояване на кредита става именно в евро.

От горното следва, че реален поток на парични средства в швейцарски франкове от банката към кредитополучателя не е налице. Въпреки това обаче, погасяването на кредита е уговорено във франкове.

Какво реално е състоянието на кредита при договореното погасяване във франкове?

Предвид гореописаната схема на договаряне, стигаме до положение, в което кредитополучателят е поставен в неизвестност по отношение на сумата (главница, лихви, такси и разноски), която ще дължи в течение на времето при действие на договора. Това е така, защото швейцарският франк няма фиксиран курс спрямо националната ни валута. Така например, през 2008 г., курсът 1 CHF към 1 BGN е 1.24282, а през 2018 г. – 1.66044, т.е. ако сте договорили кредит с главница 100 000 франка през 2008 г., същата се е равнявала на 124 282 лв., докато през 2018 г., същата би имала стойност 166 044 лв. или разликата е в размер на 41 762 лв. Изменението на размера на главницата предвид изменението на валутния курс е от съществено значение за вноските Ви по кредита, тъй като върху главницата се изчислява и лихвата, а също и таксите по кредита.

На практика при погасяване на такъв кредит при всяко месечно плащане Вие внасяте сума в левове, която банката превалутира съобразно дневния курс на швейцарския франк. Тъй като разполагате с погасителен план, в който месечната вноска е определена във франкове, Вие не разполагате с яснота за измерението на тази сума през всеки следващ месец, което се дължи на непрекъснатото изменяне на курса франк към лев.

Така например, ако месечната Ви вноска е 700 франка, на 01.04.2010 г. същата се е равнявала на 966 лв. (при курс 1.37939), на 01.04.2013 г. – 1 122 лв. (при курс 1.60380), а на 01.04.2018 г. – 1 162 лв. (при курс 1.66044). От този пример е видно, че една фиксирана вноска в размер на 700 франка се е оскъпила със 196 лв. в периода 2010 г. – 2018 г.

Върху кого тежи рискът от валутната разлика?

Ако и Вие сте кредитополучател по договор за кредит, уговорен в швейцарски франкове, бихме се обзаложили, че на последната страница в заключителните разпоредби, фигурира специална клауза, според която банката не носи отговорност в случай на промяна на валутния курс. Разбира се, клаузата е допълнена с изрично деклариране от страна на кредитополучателя, че същият е запознат от банката с възможните валутни разлики и че е съгласен да поеме изцяло риска от тях. Много кредитополучатели се възпират да защитят правата си именно поради тези клаузи в договорите си.

Как обаче съдебната практика третира тези клаузи?

Абсолютната липса на равновесие между банката и кредитополучателя в договорите за кредит, уговорени в швейцарски франкове, доведе до повдигане на въпрoса за неравноправността на клаузите, прехвърлящи валутния риск върху кредитополучателя, пред съда. Нещо повече, спорът достигна дори до Върховния касационен съд, който с Решение № 295 от 22.02.2019 г. по т.д. № 3539/2015 г. внесе яснота и задължително тълкуване на тези клаузи, обосновавайки изводите си на европейската нормативна уредба и съдебна практика. За яснота на изложението следва да отбележим, че неравноправна по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите, „неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя“. По-долу е разгледана относимостта на понятието за неравноправна клауза към клаузите, прехвърлящи валутния риск върху кредитополучателя.

ВКС е категоричен в изводите си, че „неравноправна е неиндивидуално договорена клауза от кредитен договор в чуждестранна валута, последиците от която са цялостно прехвърляне на валутния риск върху потребителя и която не е съставена по прозрачен начин, така че кредитополучателят не може да прецени на основание ясни и разбираеми критерии икономическите последици от сключването на договора“.

Видно от решението на ВКС, същият преценя неравноправността на клаузата в зависимост от действията на банката при договоранято с конкретния потребител. По-конкретно такива действия на банката, които са от значене, за да е налице една справедлива клауза, са свързани с предоставяне на информация на кредитополучателя относно очакваните прогнози във връзка с промяната на швейцарския франк, спрямо който националната валута няма фиксиран курс, при това за целия период на договора (в повечето случаи повече от 20 години).

Съдебната практика приема, че потребителят е по-слабата страна в правоотношението с банката, тъй като професионалната дейност на финансовата инстиуция предполага, че същата разполага с информация относно предполагаемите курсове на франка и като професионалист банката следва да предостави на кредитополучателя длъжник информация относно действията, които същият може да предприеме, за да минимализира валутния риск, например допълнително застраховане. Тази информация е необходима на потребителя, за да прецени икономическите последици от клаузата за валутния риск и задълженията, които би имал при значимо обезценяване на валутата, в която кредитополучателят получава доходите си, а именно лева.

В случай че банката не е предоставила на кредитополучателя горната информация, клаузата, прехвърляща валутния риск върху последния, е неравноправна, защото по този начин банката недобросъвестно ползва икономическата и правна неосведоменост на кредитополучателя. Тези клаузи водят до задължаване на потребителя за сметка на облагодетелстването на банката, което не е позволено от закона.

Какви са правните възможности на кредитополучателя, за да защити правата си по договора за кредит?

От изложеното по-горе стигаме до извод, че клаузата, прехвърляща валутния риск върху кредитополучателя, е неравноправна, т.е. нищожна. След като клаузата е нищожна, то същата не е породила действие и всички платени на това основание суми се явяват платени при липса на основание по смисъла на чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите. Съгласно тази разпоредба на закона, даденото без основание подлежи на връщане.

Прилагането на чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите към разглеждания в настоящата статия казус относно договорите за кредит, уговорени в швейцарски франкове, би имало следното отражение:

Да вземем отново примера с вноската от 700 франка, съгласно предоставен погасителен план. Нека си представим, че е сключен договор за кредит на 01.04.2008 г. с предоставен кредит в размер на 100 000 франка при месечна вноска 700 франка. През 2008 г., при отпускане на кредита, курсът 1 CHF към 1 BGN е бил 1.24282. Както посочихме по-горе, с изменение на курса, месечната вноска от 700 франка е придобила различно левово изражение, като през 2010 г. тази вноска е равна на 966 лв., а през 2018 г. – 1 162 лв.

Нека вземем за пример периода 2013 г. – 2018 г. Това са 60 погасителни месечни вноски. Ако превалутирането на вноските за този период се осъществяваше по фиксиран курс на швейцарския франк към лева, който е бил валиден при отпускане на кредита (2008 г.), то вноската би била в размер на 870 лв. или кредитополучателят би платил за 5 години сума в размер на 52 200 лв. Вместо това обаче при погасяване на месечните вноски кредитополучателят е заплащал такава сума в левове, която му е била посочвана от банковия служител, който от своя страна е превалутирал вноската в зависимост от дневния курс на франка към лева. Тъй като всеки месец този курс е различен, за целите на настоящия пример, ще вземем курса, който е бил актуален към 01.04.2013 г., а именно 1.60380. При изчислението се получава месечна вноска в размер на 1 122 лв., т.е. платената за 5 години сума е в размер на 67 320 лв.

От гореизложеното е видно, че от промяната на валутния курс се получава разлика в платените суми в размер на 15 120 лв. Предвид неравноправността (нищожността) на клаузата за прехвърляне на валутния риск върху кредитополучателя, тази сума се явява платена без основание по смисъла на чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и като такава подлежи на връщане, като в този смисъл е и практиката на ВКС, описана по-горе. Тоест всеки кредитополучател, чийто договор за кредит съдържа сходна клауза, поставяща го в неравноправно спрямо банката положение, има право да заяви претенция пред съда за възстановяване на надплатените суми. Това е така, защото банката е следвало да превалутира месечните вноски на кредитополучателя съгласно курса, актуален към датата на отпускане на кредита, а не към актуалния за съответния ден курс.

Единствената възможност на банката да се освободи от задължението си да възстанови надплатените от кредитополучателя суми е да докаже, че при сключване на договора за кредит е предоставила на кредитополучателя детайлна информация за предполагаемото изменение на курса на франка към лева за целия период на действие на договора; предоставила му е информация как това изменение би се отразило на размера на месечните му вноски и какви действия би могъл да предприеме за минимализиране на риска, като след предоставяне на тази информация, която му е представена на ясен и разбираем език, кредитополучателят е взел информирано решение да сключи именно предлагания му договор за кредит, уговорен в швейцарски франкове. Наличето на клауза в договора, прехвърляща изцяло валутния риск върху кредитополучателя, без реално осъществяване на фактически действия по информиране на кредитополучателя за този риск, е неравноправна и не освобождава банката от отговорност.

Има ли срок, преди изтичането на който следва да бъде предявен иска, за да бъде уважен? Каква е давността за предявяване на иск за възстановяване на надплатени по договор за кредит суми?

В повечето случаи при предявени искове по чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите относно надплатени суми по договори за кредит в швейцарски франкове, банките се позовават на Тълкувателно решение № 3/2011 г. по т.д. № 3/2011 г. на ВКС, съгласно което при периодични плащания, исковете се погасяват с 3-годишна давност. В посоченото по-горе решение на ВКС обаче съдът не приема доводите на банките, като посочва, че давностният срок за вземанията по чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите е общият 5-годишен срок, който тече от момента на получаване на плащането. Тоест при предявяване на иск на 01.06.2019 г. можете да претендирате връщане на надплатените суми за периода 01.06.2014 г. – 01.06.2019 г., тъй като платените преди повече от 5 години суми са погасени по давност и искът в тази част би бил неоснователен.

С оглед всичко изложено по-горе, при наличие на описаните в настоящата статия предпоставки, може да се обобщи, че законът и практиката допускат възстановяване на надплатени от кредитополучателите суми, основаващи се на промяна във валутния курс на чуждестранната валута, в която е уговорен кредитът. Необходимо е обаче предприемане на своевременни действия предвид законоустановената 5-годишна погасителна давност.

Възможен вариант в случая е и превалутиране на кредита, като в процеса на преговори с банката следва да се установи размерът на надплатените суми, като се съобрази и валутният курс, актуален към датата на отпускане на кредита. В процеса на договаряне банката следва да съобрази задължителната съдебна практика относно неравнопоставеността на клаузите, прехвърлящи валутния риск изцяло върху кредитополучателя.

В заключение следва да отбележим, че част от банките вече постигнаха споразумение с Комисия за защита на потребителите, съгласно което при превалутиране на кредитите, отпуснати в чуждестранна валута, банката следва да поеме 80 % от валутния риск, а кредитополучателят – 20 %. Очаква се КЗП да постигне споразумение и с други банки, срещу които Комисията е предявила колективни искове за защита правата на потребителите. Това споразумение обаче не е лишено от правни недостатъци, поради което следва да сте внимателни при договаряне със съответната банка.

При всички положения е препоръчително да се консултирате с адвокат, който в зависимост от конкретните уговорки във Вашия договор за кредит, да Ви предостави необходимото правно становище относно възможностите за защита на законните Ви права и интереси.

Автор: адв. Радостина Хаджиева

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

При въпроси – свържете се с Адвокатско дружество „Димитрова и Хаджиева“ .

Публикации от Гражданско право

Гражданско право

Имате въпроси?

Пишете на адвокатите

1 thought on “Подводните камъни при кредитa в швейцарски франкове

  1. Ето възможност за заемане на пари, без да плащате такси

    Добър вечер, как сте,
    Вие, които търсите заем за пари. Вие сте корпоративен изпълнителен директор, частен инвеститор или по-скоро човек, нуждаещ се от бързо финансиране, като вземете предвид ситуацията. Ето възможност за заемане на пари онлайн в 48 сега ви предлагам заем от 10 000 до 500 000 евро до 5 000 000,00 евро / Имейл: roberth_tomson001@outlook.com Сега.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.